1

Tema: Digitalni razkorak

Digitalni razkorak je neenakost, ki jo povzroči nezmožnost dostopa ali sposobnosti uporabe informacijskih tehnologij. Neenakost je lahko med posamezniki v določeni družbi (na primer med prebivalci Slovenije) ali pa med različnimi družbami.
Najpomembnejši razlogi za digitalni razkorak med posamezniki so:
•    veščine in digitalna pismenost,
•    geografska lokacija,
•    starost,
•    družbeno-ekonomski položaj in
•    fizična zmožnost posameznika.
Dolgoročnejša in pomembna naloga EU je preprečevanje „digitalnega razkoraka“ med bolj razvitimi in predvsem manj razvitimi, odročnimi ter ruralnimi regijami znotraj držav EU z manj dostopa do interneta oz. novih digitalnih storitev. EU je začela uvajati sistem, ki bi vsem gospodinjstvom omogočil hitre širokopasovne komunikacije, razširil e-storitve za podjetja in na internetu ponudil javne storitve.
Med prednostne naloge EU na tem področju se šteje: podjetja in državljani morajo imeti dostop do cenovno ugodne vrhunske komunikacijske infrastrukture in širokega obsega storitev; vsak državljan mora pridobiti znanja, ki jih potrebuje za življenje in delo v informacijski družbi ter dostop do vseživljenjskega učenja.

V Sloveniji je digitalni razkorak razmeroma velik, vendar podoben drugim razvitim državam.
Tako je, na primer, med osebami z osnovno ali poklicno šolo 10% uporabnikov interneta, s srednjo 30 %, z višjo 45 %, med osebami z visoko izobrazbo pa 70 %. Določen vpliv imajo tudi delovni status, tip naselja, zakonski stan, kar vse je večinoma posledica dejavnikov dohodka, izobrazbe in starosti. Razlike pa obstajajo tudi glede spola in regije.

https://www.youtube.com/watch?v=Wt8KUWL0qOc

https://www.gettyimages.com.au/detail/v … /105204961